Wat is dyslexie?
Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008) is: een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Moeilijkheden met lezen en spellen zorgen voor problemen bij veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere door met klanken en letters te werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Lees- en spellingproblemen hebben vaak een verband met logopedische stoornissen.

Bron:www.logopedie.nl

Mocht uw kind ook na een lange begeleidingsperiode op school of bij een remedial teacher nog veel moeite hebben met het technisch lezen en/of de spelling, dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Neem voor meer informatie contact met ons op en/of kijk op www.dyslexiecentraal.nl>

In onze praktijk werken vijf dyslexie specialisten (zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister dyslexie van de NVLF). Deze logopedisten zijn bevoegd om onder supervisie van bijv. een orthopedagoog DBC (Diagnose Behandel Combinatie) behandelingen te geven.